Informacje

Rośnie odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dobre wiadomości dla pracowników

Po opublikowaniu przez Główny Urząd Statystyczny wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 roku, poznaliśmy tegoroczną kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dla pracowników oznacza to, że wzrośnie pula środków na świadczenia.

Od 1 stycznia wartość odpisu na ZFŚS została odmrożona. Po raz pierwszy od 2012 roku odpis ustalany jest na podstawie wynagrodzenia z roku ubiegłego. GUS podał, że przeciętna płaca w drugim półroczu 2023 roku wynosiła 6445,71 zł. Oznacza to, że odpis na ZFŚS wzrośnie o ponad 500 zł.

Odmrożenie odpisu na ZFŚS to efekt porozumienia jakie Solidarność 7 czerwca 2023 roku zawarła z rządem Zjednoczonej Prawicy. Po podpisaniu porozumienia wdrożono przepisy, wedle których od lipca 2023 r. nastąpiło odmrożenie odpisu na ZFŚS według podstawy na rok 2021, a w 2024 dalsze jego odmrożenie

Odpis wzrósł o ponad 500 zł

Zatem odpisy na ZFŚS w 2024 roku wynoszą za pracownika:

  • zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach: 2417,14 zł (37,5 proc),
  • pracującego w szczególnych warunkach – 3222,86 zł (50 proc.),
  • młodocianego w I, II i III roku nauki – odpowiednio 322,29 zł, 386,74 zł i 451,20 zł.

Kto skorzysta

Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej prowadzonej na rzecz pracowników. Środki ZFŚS są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym.

ZFŚS działa w firmach zatrudniających ponad 50 pracowników. W firmach w których pracuje od 20 do 50 ZFŚS tworzy się na wniosek zakładowej organizacji związkowej. Obowiązkowo tworzony jest w jednostkach budżetowych i samorządowych, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

Zgodnie z przepisami pracodawca środki na rachunek ZFŚS przekazuje w dwóch terminach: do 31 maja minimum 75% równowartości dokonanych odpisów oraz do 30 września pozostałą kwotę.

Rośnie świadczenie urlopowe

W firmach gdzie nie działa ZFŚS alternatywą jest świadczenie urlopowe. Pracodawca wypłaca świadczenie urlopowe raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Wysokość świadczenia urlopowego również wzrasta i jest równe kwocie odpisu na ZFŚS czyli 2417,14 zł w przypadku pracy w normalnych warunkach.