Informacje

10 stycznia upływa ważny termin dla Organizacji Zakładowych i Międzyzakładowych

Do 10 stycznia wszystkie Organizacje Zakładowe (Międzyzakładowe) są zobowiązane złożyć pracodawcy informację o liczbie członków będących pracownikami lub innymi osobami wykonującymi pracę zarobkową.

Wszystkie Organizacje Zakładowe (Międzyzakładowe) są zobowiązane złożyć pracodawcy informację o liczbie członków będących pracownikami lub innymi osobami wykonującymi pracę zarobkową. Informację taką składa się dwa razy w roku, najpóźniej do dnia 10 stycznia (stan na dzień 31 grudnia poprzedniego roku) oraz do dnia 10 lipca (stan na dzień 30 czerwca). Taki wymóg wynika z art. 251 ustawy o związkach zawodowych.

Co ważne, niezłożenie informacji o liczbie członków skutkuje utratą uprawnień zakładowej organizacji związkowej.

Przepis nie nakłada obowiązku udostępnienia listy imiennej

Warto pamiętać, że wskazany przepis nie może stanowić podstawy żądania udostępnienia imiennej listy członków Związku. Ujawnienie takiej informacji pracodawcy stanowiłoby naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych.