Informacje

Sebastian Gawronek o roli związków zawodowych w zapobieganiu mobbingu. Konferencja Okręgowego Inspektoratu Pracy

O przeciwdziałaniu mobbingowi w miejscu pracy debatowali dzisiaj uczestnicy konferencji pt: “Mobbing w pracy i co dalej” zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy. O roli związków zawodowych w zapobieganiu zjawisku mobbingu mówił przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ “Solidarność” Sebastian Gawronek.

Konferencję otworzył p.o. Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy Andrzej Bugalski – Mobbing to temat, który naukowo jest rozpracowywany od 30-40 lat. Można powiedzieć, że jak na naukę to dość młoda dyscyplina. Stworzono ciekawe pojęcie humanistycznego prawa pracy przez które rozumie się właśnie kwestie dyskryminacji w miejscu pracy, molestowanie oraz mobbing. Chcę również zwrócić uwagę na kwestię, że zasada czy norma prawa pracy funkcjonuje prawidłowo jeżeli w jakiś sposób jest sankcjonowana. Ma to ograniczyć funkcjonowanie danego zjawiska – powiedział do uczestników konferencji Andrzej Bugalski. 

Rola związków zawodowych w przeciwdziałaniu mobbingowi

O tym jaką rolę pełni związek zawodowy w zapobieganiu zjawisku mobbingu prelekcję wygłosił przewodniczący ZRB “S” Sebastian Gawronek. Wystąpienie rozpoczął od przypomnienia, że temat mobbingu oraz dyskryminacji w miejscu pracy długo był tematem pomijanym w prawie krajowym a nawet europejskim – Dopiero w połowie lat 90. przy bardzo mocnym lobby central związkowych na forum międzynarodowym ta tematyka została poruszona. Parlament europejski kwestią mobbingu zajął się dopiero w 2001 roku, zobowiązując kraje członkowskie do wprowadzenia przepisów krajowych zapobiegających mobbingowi – podkreślił przewodniczący. Jako przykłady dobrze funkcjonujących przepisów w zakresie przeciwdziałaniu mobbingu wymienił Szwecję, Francję i Belgię.

Przewodniczący Gawronek przypomniał również, że związek zawodowy jest jedynym prawnym reprezentantem załogi. Reprezentuje zbiorowe interesy pracowników, ale może także występować w imieniu pracowników nie będących członkami związku – Dziwię się, że czasami pracodawcy twierdzą, że związek zawodowy reprezentuje tylko związkowców, więc nie ma prawa wypowiadać się w imieniu pozostałych pracowników. Pracodawcy powinni mieć świadomość, że każda sprawa związana z interesem pracowniczym powinna być konsultowana lub uzgadniania ze związkami zawodowymi – dodał przewodniczący.

Polskie prawo należy ulepszyć

Sebastian Gawronek dość krytycznie wypowiedział się o polskim prawie, które ma przeciwdziałać mobbingowi. Wskazał, że koniecznym jest uszczegółowienie samej definicji mobbingu, żeby powstała jednoznaczna wykładnia kiedy mamy do czynienia z mobbingiem i jakie elementy na niego wpływają. Pracodawcom przypomniał, że wszystkie wewnątrzzakładowe akty prawne i procedury dotyczące przeciwdziałaniu mobbingowi muszą być uzgadniane ze związkami zawodowymi. Przewodniczący podkreślił również, że związki zawodowe mają pomagać w budowaniu dobrych warunków pracy – Często jesteśmy postrzegani jako zło konieczne w zakładzie pracy, a my chcemy być merytorycznym partnerem społecznym, który takie regulacje ustala z pracodawcą z korzyścią dla jednej i drugiej strony – zwrócił uwagę przewodniczący.

Na koniec przewodniczący Gawronek zaapelował do pracodawców o traktowanie związków zawodowych jako merytorycznych partnerów społecznych od których mogą się wiele dowiedzieć i zachęcił do współpracy na linii pracodawca-związek zawodowy.

Czym jest mobbing?

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.