Informacje

Wzrost pozytywnych opinii o NSZZ „Solidarność”

Z najnowszego Komunikatu CBOS pt. „Oceny działalności instytucji publicznych w marcu” możemy dowiedzieć się, jak Polacy oceniają działalność takich instytucji jak parlament, prezydent, władze samorządowe, sądy i prokuratura, policja, wojsko, ZUS, NFZ oraz szereg innych. Ocenie zostały poddane również związki zawodowe. Z zadowoleniem możemy przyjąć, że obecnie funkcjonowanie NSZZ „Solidarność” jest lepiej odbierane niż przed sześcioma miesiącami. 

NSZZ „Solidarność” pozytywnie ocenia jedna trzecia badanych (32%, od września ubiegłego roku wzrost o 3 punkty procentowe), a ponad jedna piąta (27%, spadek o 1 punkt) wyraża przeciwną opinię – wynika z badań CBOS.

Oceny działalności związków zawodowych

Wielu Polaków nie potrafi ustosunkować się do działalności największych central związków zawodowych. Dotyczy to przede wszystkim Forum Związków Zawodowych (68%) i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (58%), ale także – w mniejszej mierze – NSZZ „Solidarność” (41%) – czytamy w komunikacie.

Lepiej niż przed sześcioma miesiącami odbierane jest funkcjonowanie NSZZ „Solidarność”. Pozytywnie ocenia je jedna trzecia badanych, podczas gdy o pracy OPZZ z aprobatą wypowiada się więcej niż jedna piąta ankietowanych. Poprawiły się w pewnym stopniu opinie o funkcjonowaniu FZZ, które dobrze ocenia teraz niespełna co piąty badany.

Z uznaniem o działalności NSZZ „Solidarność” częściej niż inni wypowiadają się respondenci o prawicowych poglądach, zaangażowani w praktyki religijne (szczególnie uczestniczący w nich kilkakrotnie w tygodniu), a ponadto najstarsi badani, najsłabiej wykształceni, pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych (w tym rolnicy) oraz uzyskujący niskie dochody per capita (od 1500 zł do 1999 zł) – wynika z badań CBOS.

źródło: CBOS Komunikat z badań nr 39/2023 (ISSN 2353-5822) / kk