Informacje

Protest w obronie dobrego imienia Jana Pawła II

W dniu 42. rocznicy wydarzeń, które strajkiem chłopskim w budynku ZSL zapoczątkowały Bydgoski Marzec oraz przyczyniły się do powstania pierwszej po wojnie niezależnej organizacji wiejskiej – „Solidarności” Rolników Indywidualnych – my, przedstawiciele Społecznego Komitetu „Solidarni – Wieś Pamięta” z żalem i bólem przyjmujemy informacje o niszczeniu pamięci św. Jana Pawła II, wielkiego autorytetu, orędownika znaczenia dającej chleb pracy rolników, jej trudów oraz piękna. 

Jan Paweł II jeszcze jako kardynał Karol Wojtyła podczas posługi w naszej Ojczyźnie wielokrotnie dawał wyraz miłości do ziemi. Jej dowodem są jego papieskie pielgrzymki do kraju, w tym także ta pierwsza w 1979 r., gdy w Nowym Targu, mówiąc o umiłowaniu ziemi i pracy na roli zapoczątkował cykl podkreślania osobistego związku chłopa z ziemią, który kontynuował przez cały swój pontyfikat. To jest, moi drodzy, wielkie, podstawowe prawo człowieka: prawo do pracy, a także prawo do ziemi  – podkreślał, życząc wiernym, by nigdy nie zabrakło im szacunku dla znoju pracy na roli i szacunku dla chleba, który ten znój przynosi. 

Później, w 1983 r. w Niepokalanowie, po  wyniesieniu na ołtarze św. Maksymiliana Kolbego zwracał się także do przedstawicieli wsi – uczestników duszpasterskich wspólnot rolników pracujących nad odnową wsi w łączności z Kościołemsłowami Wincentego Witosa – Chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Bez nich nie moglibyśmy go mieć. Apelował także –  z miłością stójcie przy ziemi, przy tej naszej matce i żywicielce. […] Rodzi ta ziemia „cierń i oset”, ale dzięki waszej pracy ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szczególnym źródłem godności pracy na roli. Waszej godności.

Podczas ogłoszenia Karoliny Kózkówny, córki polskiej wsi, błogosławioną w Tarnowie w 1987 r. mówił o powołaniu,  jakim jest życie wiejskie oraz o  godności pracy na roli. Podkreślał znaczenie chleba, z którego żyje człowiek zarówno tego, który jest „owocem ziemi i pracy rąk ludzkich”, jak i tego, który „z nieba zstępuje i życie daje światu”. Mówiąc natomiast o trwałości i stałości, jaką stanowią rolnicy, nawiązując do porozumienia rzeszowsko-ustrzyckiego, ponownie przywołał słowa Witosa – Któż siłę Państwa i niezawodną nigdy ostoję ma stanowić?! Dla mnie odpowiedź narzucała się sama: Świadomi, niezależni, zadowoleni chłopi polscy, gdyż tacy są gotowi oddać zdrowie i życie za każdą skibę ojczystej ziemi, a cóż dopiero w obronie całości Ojczyzny. 

Świadectwo swemu przesłaniu dawał także w 1991 r. w Łomży, gdzie przywoływał słowa Prymasa Wyszyńskiego o dotykaniu wielkiego sekretu chłopskiej duszy: umiłowania ziemi, w Rzeszowie, Krośnie, a zwłaszcza w 1999 r. w Bożym Zakątku w Leszczewie, gdzie spotkał się z polską rodziną rolników oraz wielokrotnie później, na całym świecie, wprowadzając do debaty publicznej określenie „Ziemi Matki”, naszej ziemi, która rodzi, wychowuje, kształtuje osobowość oraz przyjmuje nas, gdy dopełnimy żywota.

Mając na uwadze wkład św. Jana Pawła II w odrodzenie moralnej więzi człowieka z ziemią oraz Bogiem, jego szacunek dla chłopów oraz roli, liczne zasługi na rzecz upamiętnienia działaczy niezależnego ruchu chłopskiego, a przede wszystkim ogromne zasługi w walce o wolną, suwerenną Ojczyznę – ze zdziwieniem i  przykrością przyjmujemy słowa nieuprawnionych oskarżeń padające pod adresem wielkiego Polaka. 

Dlatego też my niżej podpisani, stając po stronie ofiar wszelkiego zła, stanowczo protestujemy przeciw wydawaniu niesprawiedliwych i niesłusznych wyroków bez sądu, a także przeciwko lekkomyślnemu dyskredytowaniu dobrego imienia św. Jana Pawła II oraz umniejszaniu jego bezwzględnych i nieocenionych zasług. 

Apelujemy, aby wszyscy rolnicy a szczególnie posiadający status działacza opozycji antykomunistycznej przyłączyli się do naszego protestu, a także wzięli udział we wspólnym Narodowym Marszu Papieskim, który odbędzie się 2 kwietnia w rocznicę odejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca. 

Za Zarząd Społecznego Komitetu „Solidarni – Wieś Pamięta”
Michał Grabianka