Informacje

Solidarność prosi polskie władze o wsparcie w sprawie skazanych liderów białoruskich związków zawodowych

„Wzywamy do publicznego wsparcia niezależnego ruchu związkowego na Białorusi oraz domagamy się podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu natychmiastowego uwolnienia działaczy związkowych” – napisał w liście do prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego szef Solidarności Piotr Duda.

Sprawa dotyczy zatrzymanych i skazanych liderów białoruskich związków zawodowych – jak czytamy w wyroku – za „przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu” oraz „tworzenie organizacji ekstremistycznej”. W rzeczywistości za działalność związkową na rzecz praw pracowniczych.

Przewodniczący Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych (BKDP) i wiceprzewodniczący Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (MKZZ) Aliaksandr Yarashuk zostali skazani na 4 lata więzienia

– czytamy w liście

Wyrok związany jest z organizowanymi przez BKDP pokojowymi demonstracjami i protestami w miejscach pracy przeciwko autorytarnej i antypracowniczej polityce władz Białorusi. Razem z Yarashukiem skazany został jego zastępca Siergiej Antusiewicz oraz główna księgowa BKDP Iryna But-Husaim. Wyroki usłyszało również trzech innych liderów białoruskich związków zawodowych.

Skazanie liderów związków zawodowych za korzystanie z ich legalnego prawa do wolności związkowej jest rażącym naruszeniem zasad prawa międzynarodowego

– czytamy

Stąd Solidarność popiera prośbę Komitetu Ekspertów Międzynarodowej Organizacji Pracy ds. Stosowania Konwencji (CEACR) o „uwolnienie wszystkich związkowców, którzy pozostają w areszcie i wycofanie wszystkich zarzutów związanych z uczestnictwem w pokojowych protestach i strajkach, jak również wezwanie Rady Administracyjnej MOP do umożliwienia MOP pilnego wyjaśnienia warunków aresztowania i zatrzymania oraz sytuacji bytowej związkowców”. Te działania, zdaniem Solidarności, muszą być wspierane przez władze państwowe, stąd pismo do polskich władz.