Informacje

Spór zbiorowy w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przy Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy na nadzwyczajnym posiedzeniu  Komisji w dniu 1 października 2021r.  podjęła decyzję o przedstawieniu Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy żądań będących przedmiotem sporu zbiorowego.

Żądania związkowców dotyczą między innymi podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych od stycznia 2021 r. i stycznia 2022 r. o wskaźnik inflacji, respektowania przepisów prawa i uzgadniania ze stroną społeczną zasad podziału środków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 27 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych, w tym wpłacanych przez Panią Dyrektor dodatków zadaniowych oraz środków z tytułu awansów bez żadnych uzgodnień ze strona społeczną.  Związkowcy oczekują od pracodawcy niezwłocznego podjęcia rokowań. Jednocześnie jak wskazują podejmą wszystkie działania statutowo-prawne.